Bankowość internetowa

Logowanie

Kalendarz

Sobota 3 Grudnia 2022
Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Menu

Pasek nawigacji

O Banku  / 

Treść strony

Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie

 

Z propozycją powołania pierwszego samodzielnego Banku w Kutnie wystąpili członkowie miejscowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Wspólna Praca”. Oni też stanowili większość z 36 uczestników Zgromadzenia Założycielskiego Banku Spółdzielczego w Kutnie, które odbyło się 4 kwietnia 1925 r. Na zgromadzeniu przyjęto statut banku oraz wybrano dziewięcioosobową Radę Nadzorczą. Sąd Okręgowy we Włocławku 16 lipca 1925 r. pod  nr 88 dokonał wpisu do rejestru spółdzielni firmy pod nazwą „Bank Spółdzielczy Wspólna Praca w Kutnie z odpowiedzialnością nieograniczoną”. O trudnościach organizacyjnych banku świadczy dobitnie fakt, iż działalność gospodarczą podjęto dopiero we wrześniu 1926r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kutnie działał do połowy września 1939 r., kiedy to nadzór nad placówką objął komisarz niemiecki. Wówczas, aż do 1945 r. wkłady pieniężne wypłacano jedynie osobom o narodowości niemieckiej, zaś od Polaków ściągano jedynie zwroty pobranych przed wojną, niespłaconych pożyczek.

Formalno-prawne podstawy reaktywowania działalności BS „Wspólna Praca” w Kutnie podjął - Zarząd 1 grudnia, a Rada Nadzorcza – 7 grudnia 1945 r. Oba gremia funkcjonowały w składach z 1939 r. W styczniu 1946 r. postanowiono
o przystąpieniu do Związku Rewizyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Nowy statut przyjęto na Walnym Zgromadzeniu 4 lipca 1947 r.

Korzystny rozwój Banku został zahamowany w następstwie dekretu z 25 października 1948 r., ustalającego nową strukturę bankowości, m.in. wyznaczającego dotychczasowym bankom spółdzielczym funkcję kas gminnych. Bank jako Kasa Gminna funkcjonował w latach 1950-1955.

Zmiany w działalności kutnowskiego banku spółdzielczego nastąpiły zgodnie z decyzjami Walnego Zgromadzenia z 17 czerwca 1956 r. i zatwierdzeniem nowej wersji statutu (zgodnego z Uchwałą Prezydium Rządu z 6 kwietnia 1956 r.). Przyjęto nazwę banku – Kasa Spółdzielcza, z  nadrzędnym organem  w  postaci Naczelnej Rady Spółdzielczej.

Chociaż statut z  nazwą Banku Spółdzielczego – Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Kutnie, uchwalono dopiero na Zebraniu Przedstawicieli 8 kwietnia 1962 r., to w  istocie podstawy formalno- prawne takiej decyzji przyjęto już 20 marca 1961 r. Zwiększono wówczas bowiem uprawnienia organów samorządowych.

Rada Nadzorcza BS - SOP w Kutnie 15 maja 1962 r. podjęła decyzje o budowie nowej siedziby banku, przy ul. Barlickiego 37 w Kutnie. Zakończono ją 12 kwietnia 1967 r., a  funkcjonowanie tej placówki w  nowym budynku rozpoczęło się 15  maja tego samego roku.

Walne  Zgromadzenie 21 marca 1974 r. uchwaliło wyeliminowanie z nazwy banku słów „Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa”, pozostawiając tylko miano Banku Spółdzielczego.

Lata 1975-1990 były okresem działalności BS w  Kutnie w ramach nowego województwa płockiego oraz Banku Gospodarki Żywnościowej. Okres 1990-2000 stał się etapem, w  którym pierwszy samodzielny Bank Spółdzielczy w Kutnie musiał sprostać nowym zadaniom gospodarki wolnorynkowej, w  warunkach ostrej konkurencji oraz liczniejszej sieci banków komercyjnych.

Zebranie Przedstawicieli 20 marca 1990 r. – poza przyjęciem pierwotnej nazwy Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” – dokonało również szeregu zmian dostosowawczych do Prawa Bankowego z 31 stycznia 1989 r. oraz do Prawa Spółdzielczego z 20 stycznia 1990 r.

Od 21 stycznia 1991 r. Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w  Kutnie jest członkiem – założycielem Związku Banków Polskich.

Bank w dniu 23 listopada 2015 r. podpisał umowę przystąpienia do Systemu Ochrony (IPS) Zrzeszenia Banku SGB. Przynależność do Systemu Ochrony zapewnia Bankom - uczestnikom systemu - stabilność sytuacji w zakresie płynności i wypłacalności.

 

Aktualny skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku:

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego "Wspólna Praca" w Kutnie

1. Tomasz Starbała              - Przewodniczący

2. Grzegorz Guz                   - Zastępca Przewodniczącego

3. Remigiusz Stępień          - Sekretarz

4. Krzysztof Kardynalski    - Członek

5. Anna Słowińska              - Członek

 

Zarząd Banku Spółdzielczego " Wspólna Praca " w Kutnie

1. Halina Kubica                  - Prezes Zarządu

2. Jolanta Koza                    - Członek Zarządu Główny Księgowy

3. Krystyna Strzałkowska  - Członek Zarzadu

 

Skład Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego "Wspólna Praca" w Kutnie

1. Krzysztof Kardynalski    - Przewodniczący

2. Remigiusz Stępień          - Członek

3. Anna Słowińska              - Członek

 

 
 

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie ul. Barlickiego 33, 99-300 Kutno
tel. 24 254 25 21 fax 24 254 06 51
Kod SWIFT: GBWCPLPP

Copyright

Copyright © Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
powered by netster 2.5